• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
وضعیت تاهل شما کدام است؟*
آیا مدرکی به عنوان زبان دوم دارید؟*
نمره Listening زبان دوم شما معادل CLB چند است؟*
نمره Reading زبان دوم شما معادل CLB چند است؟*
نمره Writing زبان دوم شما معادل CLB چند است؟*
نمره Speaking زبان دوم شما معادل CLB چند است؟*
برای نمره زبان شما کدام از حالت های زیر صادق است؟*
چند سال سابقه کار "خارج از کانادا" دارید؟*
کدام یک از حالت های زیر برای مدرک تحصیلی شما صادق است؟*
چند سال سابقه کار "داخل کانادا" دارید؟*
آیا Certificate of qualification - trade occupations از داخل کانادا دارید؟*
نمره زبان اول شما (انگلیسی یا فرانسوی) در چه وضعیتی است؟
آیا شما یا همسرتان (اگر متاهل هستید) خواهر با برادری در داخل کانادا دارید که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند؟*
آیا نمره NCLC 7 یا بیشتر در هر 4 اسکیل زبان فرانسه دارید؟*
نمره زبان "انگلیسی" شما در هر 4 اسکیل چه وضعیتی دارد؟*
آیا تحصیلات دانشگاهی داخل کانادا دارید؟*
مدرک تحصیلی داخل کانادا شما معادل کدام یک از مدارک زیر است؟*
آیا جاب آفر دارای LMIA از داخل کانادا دارید؟*
جاب آفر شما در چه رده ای است؟*
آیا نامینیشن استانی دارید؟*
آخرین مدرک تحصیلی همسر شما چیست؟*
آیا همسر شما مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی دارد؟*
نمره Listening زبان همسر شما معادل CLB چند است؟*
نمره Reading زبان همسر شما معادل CLB چند است؟*
نمره Writing زبان همسر شما معادل CLB چند است؟*
نمره Speaking زبان همسر شما معادل CLB چند است؟*
آیا همسر شما سابقه کار "داخل کانادا" دارد؟*
همسر شما چند سال سابقه کار داخل کانادا دارد؟
چند سال دارید؟ (مجردی)*
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟ (مجردی)*
نمره Listening شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Reading شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Writing شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Speaking شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
چند سال سابقه کار "داخل کانادا" دارید؟ (مجردی)*