• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ontario 2019 19

 دومین دراو استان انتاریو برای مشاغل خاصی انجام شده است که به شرح ذیل می باشند. خوشبختانه اکثر این مشاغل عمومی بوده و افراد زیادی می توانند این شغل ها را انتخاب کنند.

0114   Other administrative services managers
0601   Corporate sales managers
1122   Professional occupations in business management consulting 
0124    Advertising, marketing and public relations managers
0621   Retail and wholesale trade managers
1111   Financial auditors and accountants
3012    Registered nurses and registered psychiatric nurses
0111   Financial managers
1114   Other financial officers
0651   Managers in customer and personal services, n.e.c

 

ارسال نظر
verification