• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips business programs 4

 

 این پروسه در واقع بررسی مستقل صحت نامه حمایت صادر شده برای پروژه استارت آپ از سوی هیات تخصصی است که معتمد سازمان مهاجرت کانادا هستند. هدف از انجام آن اطمینان از عدم تقلب و نیز همراستا بودن فعالیت های سازمان های حمایت کننده و متقاضیان با استانداردهای این برنامه است.

 در واقع زمانی پروژه استارت آپ وارد چنین پروسه ای می شود که آفیسر بررسی کننده پرونده نسبت به صحت یا دقت اطلاعات یا مدارک تردید داشته باشد. در نتیجه، بایستی میزان due diligence صورت گرفته توسط سازمان حمایت کننده چک مجدد شود.

همچنین ممکن است به صورت رندوم، درخواست peer review از سوی آفیسر سازمان مهاجرت برای پروژه ای صادر شود.
 

توضیحات این مسیر مهاجرتی:

https://polimmigration.com/start-up-visa

 

 فرم ارزیابی تجاری پل:

https://polimmigration.com/free-assessment-investor

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification