• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 دراوهای برگزار شده برنامه های اسکیلدورکر ساسکچوان

 

برنامه های اکسپرس انتری و OID ساسکچوان از ماه آگوست 2018 بر اساس سیستم جدید Expression of Interest به جذب متقاضیان اقدام نمودند. دراو هایی که تاکنون برگزار شده اند عبارتند از:

 

 برنامه اکسپرس انتری

حداقل امتیاز تعداد دعوتنامه تاریخ   # EE Draw 
68 466 Aug 22, 2018 1
65 225 Sep 27, 2018 2
60 359 Oct 10, 2018 3
60 255 Nov 1, 2018 4
63 247 Nov 23, 2018 5
61 211 Dec 6, 2018 6
63 362 Jan 16, 2019 7
68 83 Feb 27, 2019 8
67 70 Mar 6, 2019 9
60 114 Apr 17, 2019
(NOC Specific)
10
67 81 May 1, 2019 (NOC Specific) 11
82 104 May 22, 2019 12
75 84 Jun 6, 2019 13
68 268 Jun 20, 2019 14
74 104 Jul 24, 2019 15
78 45 Aug 15, 2019 16
70 404 Sep 25, 2019 17
68 396 Oct 2, 2019 18
69 231 Oct 8, 2019 19
67 986 Oct 17, 2019 20
69 372 Oct 24, 2019 21
68 627 Oct 31, 2019 22
69 303 Nov 12, 2019 23
69 200 Nov 28, 2019 24
69 304 Dec 20, 2019 25
69 142 Jan 09, 2020 26
69 125 Jan 13, 2020 27
70 277 Feb 13, 2020 28
69 301 Feb 27, 2020 29

 

 برنامه Occupation in Demand (OID):

حداقل امتیاز تعداد دعوتنامه تاریخ OID Draw #
75 140 Sep 20, 2018 1
66 213 Sep 27, 2018 2
63 496 Oct 10, 2018 3
61 671 Nov 1, 2018 4
64 267 Nov 23, 2018 5
61 532 Dec 6, 2018 6
66 234 Jan 16, 2019 7
81 68 Mar 6, 2019 8
60 210 Apr 17, 2019
(NOC Specific)
9
67 121 May 1, 2019 (NOC Specific) 10
82 221 May 22, 2019 11
75 342 Jun 6, 2019 12
68 211 Jun 20, 2019 13
74 277 Jul 24, 2019 14
78 105 Aug 15, 2019 15
79 365 Sep 25, 2019 16
68 214 Oct 2, 2019 17
69 328 Oct 8, 2019 18
69 550 Oct 24, 2019 19
68 231 Oct 31, 2019 20
69 222 Nov 12, 2019 21
69 260 Nov 28, 2019 22
69 291 Dec 20, 2019 23
69 166 Jan 09, 2020 24
69 109 Jan 13, 2020 25
70 369 Feb 13, 2020 26
69 275 Feb 27, 2020 27
75 205 Mar 26, 2020 28

 

ارسال نظر
verification