• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 583 2

 

 در تاریخ 7 نوامبر2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. 

این متقاضی  در تاریخ 6 جون 2018 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده بودند و پس از آن پرونده آنها را بصورت کاغذی برای سازمان مهاجرت در کانادا ارسال نموده بودیم.

 

کد پرونده: 583

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - OID

ناک: 2241- Electrical and electronics engineering technologists and technicians

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده به استان:

 

 ایمیل دریافت شده برای ارسال پاسپورت ها جهت صدور ویزای اقامت دائم:

583- Ready for visa

 ویزای اقامت دائم دریافت شده