• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 623 2

​​ ​ در تاریخ 11 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.

 

کد پرونده: 623

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - استریم OID

ناک: مهندسی برق - 2133

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده به استان: 

 

این متقاضی به همراه همسر و فرزند تازه متولد شده خود در تاریخ 22 فوریه 2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده بودند و پس از آن پرونده آنها را بصورت کاغذی برای سازمان مهاجرت در کانادا ارسال نموده بودیم.

 ایمیل دریافت شده برای ارسال پاسپورت ها جهت صدور ویزای اقامت دائم:

 

 گروه تلگرام اختصاصی این پرونده:

 

 دست نوشته متقاضی پس از دریافت ویزای اقامت دائم کانادا

دست نوشته متقاضی 623 پس از دریافت ویزای اقامت دائم کانادا